یک فنجان چای   پر از پوره های زندگی...گس!یک فنجان قهوه  پر از لبخند های زورکی...تلخ!یک فنجان شعرپر از خیال خوش....!صالحه