دیرگاهیستکه بلبل ها هم از "شعر" ها گریخته اندو روی شاخه های "شهر" ها آواز سر میدهند...!!صالحه.ن