چقدر شعر ها تنها ماندندقلم روی کاغذ های کاهی چرت میزند... میشود من بخوابم تو کنار گوشم قران بخوانی؟؟بیدار که شدمقول میدهم حافظ قران باشم..صالحه.ن