چندوقتی است بیمارستانها شلوغ شده اندشاید هم من این چند وقت بیشتر گذارم به این حوالی میخورداینجا درد را نفس میکشدو بوی الکل را به حلق فرو میبرد.اه مردم بیچاره…مردم بیچارهدرد را با دستگاه های اکسیژن به خانه اورده اندو بیمارستان را به خویش راه داده انداین راه رو های ساکت پر پیچهراس را به زمین داده اندکاش دردهایمان همان سرفه های خشک کودکی بودو ترسناک ترین اتفاق زندگی امپول...حالا این راهرو ها پر شده از سرفه های خشک که درمان ندارنداین راهرو ها که زمین را به هراس ابستن میکنندلابه لای الغوث هاتون یادتون نره از مریضا...التماس دعا عزیزان جانتقدیرتون زیبا…صالحه.ن