+جانای تو کجاست؟_ دور...+ خیلی خیلی دور...یا خیلی دور؟؟_ اونقدر دور که نمازم شکسته شه...صالحه.نپ.ن:ممنونم پاییز:))