عکس و تصویر

مرا به خودم پس بده ای درد
کجا شبیه من است این من؟صالحه.ن

پ.ن:به خودم پس بدهیدم بروم!