-تو که برحرف بنده ی خدا گوش نمیدی انتظار داری خدا به حرفت گوش کنه؟
+نه نمیکنهههه!!!

| ضدگلوله |