ای کاش دست های تو را تنها...
ای کاش دست های تو را اینجا...
ای کاش دست های تو را اما...
پایان جمله ام "بتوانم" نیست!