دلم میگیرد


برای اتفاق نیلی رنگی که روی صورت خندان دیوار کش میاید

و اینهمه ستاره ای که قرار است در خیال این اسمان بماند...

به باران بگو،

حوالی خشکسالی این شهر ببارد...