فارابی جامعه ای را که عقاید و ارزش های ان بر اساس حق باشد ;اما رفتار ها و هنجار های خود را بر اساس  حق شکل ندهد مدینه فاسقه مینامد.