«وای باران باران

شیشه ی پنجره را باران شست

از دل من اما چه کسی نام تو را خواهد شست؟»


حمید مصدق