نمیشه...

هرقدر میخام نادیده بگیرم این زخم لعنتی رو 

اون روزای مزخرف و  


نمیذاری! 


یه وقتایی نمیشه راحت گذشت از گذشته...

یه زخم سرباز و عمیق که جا مونده از جنگ هیچوقت کهنه نمیشه دردش!!