ادما میشکنن؛ میشکنن و تو خودشون فرو میریزن

با یه حرف،با یه نگاه...

و هیچ کس نمیفهمه ک حقیقتا چقدر عمیق و دردناک میتونه باشه این درد.