لقمه داداشم:قورمه با سیبزمینی سرخی و سایر مخلفات
لقمه بابام:نون و پنیر و سایر مخلفات
من:پاهام از شدت ضعف سست شده میلرزه:|