بعضی وقتا فکر میکنم
کاش میشد یه جزیره بود
که فقط من باشم و من.
آدما یه وقتایی خیلی منزجر کنندن!