دلم یک دوست می خواهد

که گاهی که دلم تنگ است

بگوید خانه را ول کن

بگو من کی کجا باشم…