تا حالا نمیدونستم

مسیری ک من میرم

چقدر روی خوب کردن حال بابام تاثیر داره...

ک دلش ضعف بره برا یه کار کوچولوی خوب.


بیاید سعی کنیم تو هر نقشی ک هستیم

بهتر باشیم

و دست از تلاش برای بهتر شدن نکشیم... .