کی گفته بی خبری خوش خبریه؟!

بی خبری یه هوای مه الوده؛

ک نمیدونی قدم بعدی رو کجا قراره بذاری؟

ک با هر قدم یکبار می میری از ترس مردن...نقل قول نوشت:

چند گویی قصه ی ایوب و صبر او بس است!

بیش از این ما صبر نتوانیم او ایوب بود!