ی وقتایی دنیا اونقدر کوچیکه
ک نفست بند میاد!

بلند میخندم ب ساجده میگم:
این چه زندگییه اینورشو میگیریم 
اونورش در میره؛
اینورشو میگیریم از اون ور…
خندم دوباره صدای هق هق میده!

+یه مترجا که بخوابم لدفا!