http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531503567269746555.jpg


 داشتم گلای یاس ،با ته مایه های زرد

که از دیوار بالا اومده بود؛ رو نشونش میدادم...

مطئنم بیدار بودم ؛ اما شبیه خواب بود!

هر چی بود شیرین بود^.^