هی من ب رو خودم نمیارم

سرما خوردگیه پروتر میشه:|


انقدر اصرار کردن بیا بریم دکتر گفتم نمیخام

روم نمیشه بگم ببرینم دکتر:دی

بابا با یه حالت تاسفی:دختر لجباز!(یه حقته ی خاصی تو جملشه)