من:عییی خدااا چ زندگی سختی…

امیرعلی با غم:فقد جای مشقش