یه دبیر منطق و فلسفه فوق العاده داریم...

جلسه قبل میگف:

ما ی شمایلی از روحمون اول افریده شده بود و بعد به این جسم ملحق شدیم.

زهرا یدفه گف :

حالا فهمیدم "من ملک بودم و فردوس برین جایم بود…"!

و خلاصه بحث کشید ب اینک چرا فرستاده شدیم زمین

گف:نکته همینجاس!هرکس بفهمه برای چی اومده اینجا رستگار شده!

[من فکر کردم...چون انسان بودن ارزشمنده…]