انگار رفته رو دور تند.

میدوم اما بازم ی عالمه کار عقب افتاده دارم و هیچی ب اندازه ی کارای عقب افتاده ادم رو خسته نمیکنه.