+ارزوها؟
-خود را میبازند ؛
در هماهنگی بی رحم هزاران در.
+بسته؟
-اری…پیوسته بسته،بسته.
-خسته خواهی شد…


.فروغ فرخزاد.