مرد:

دوش دور از رویت ای جان؛ جانم از غم تاب داشت…

ابر چشمم بر رخ از سودای دل سیلاب داشت!*

زن:

جانا!

سخن از زبان ما میگویی…
*سعدی جان~.~