عاخه ماه رمضون بدون چت تا سحر؟!

لعنت الله علی فیلترکنندگان:|


+بابا اینا شب کار شدن...دردسرای ما شروع شده.

بابا: بچه ها هم میان؟!میخای تنهاشون بذاری؟

مامان :عاره ک میان!

من:نه ک نمیایم:دی

دیشب تنها بودم مثلا لولو منو خورد یا من لولو رو خوردم؟!

مامان:شایدم هردو همو خوردین؟!