شده انقدر عشق لا ب لای وجودتون پرسه بزنه

ک بخوایید فقط گریه کنید؟

الان همون حالو دارم.

و دیگر هیچ!پ.ن: عنوان از وحشی بافقی.