چـتکاری ک مدافع مراکش با گل ب خودیش با من کرد حتا با تیمشم نکرد.

هیچی دیگه،تا بازی تموم شد زنگ زد: کی بریم پیتزا؟؟چهارشنبه؟؟

گفتم: ن فرداش ازمون دارم ، ۵شنبه😵

تازه فقطم رست بیف میخاد😂