۱
۲
۴
خدایی هَند؟!
نه عاخه هَند؟!
😭حقش نبود😢
ما چقد جیغ و داد و خوشحالی...
همی ک گفت داور قبول نکرده امیرعلی سرشو گذاشت رو دسته مبل زد زیر گریه!!


اما خدایی لذت بردیم!
دمشون گرم💪💪


+فقط
#ما_هنوز_زنده_ایم ای گزارشکر😁