منم اومدممن اون صالحه ای نیستم که سربالایی عدالاتو باهم رفتیم بالا...

پرسیدی بزرگ شدی؟

نمیدونم،

اما قوی ترم از اون روزا:)))

اونقدر که بلند شم یه دست ابی بپوشم

به پهنای صورت به عمو لبخند بزنم و بگم خوشتیپ شدی;)

حرفای اضافه رو نشنیده بگیرم

و نگران پای عاغاجون باشم .


بهم احساس قدرت میده اتفاقای گذشته

اتفاقایی که ازشون رد شدم!


+لالای لالا لای لای لالا