مرگ،مرگ،

و مرگ...

بهش فکر میکنم و حسای مختلفی بهم دست میده!

که با هر حسی قلبم با ریتم دیگه ای میزنه.


میگه:

الذین ضل سعیهم فی الحیاه الدنیا

و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا


و این یکی از ترسای زندگیمه...

یکی از ترسای بزرگ.