دارم خل میشم،

امروز تولد ساجده اس ، هنوز نمیدونم چی بخرم:/

تازه علاوه بر این بابا گف دهنت بازه داری خرید میکنی

از طرف ماهم بگیر.🙄