۲

به اینه نگاه کن:
چند سال است خودت را ندیده ای
که یادت نمی اید موهایت کی از سر شانه گذشت ؟!

نیامده بود بماند...
حتی چمدان هم باز نکرد.
در چارچوبِ در ایستاد،
نـگاهم کرد 
و رفت...
تنها آمده بود بیدارم کند...