بعد از مدتها احساس خوبی داشتم

انگار یادم رفته بود زندگی چیه

با ساجده خودمونو خفه کنیم تو وافل

خیابون متر کنیم

فیلم بگیریم ببینیم


اینکه خودتو ی کتاب قشنگ مهمون کنی

و لذت ببری از خوندنش

گردنبندی ک دوستت هدیه داده رو گردن بندازی


میفهمین چی میگم؟

حس خوبیه بری خونه خواهرت بیژامه ی راه راهشو بپوشی

و غش غش بخندی...

خدایا شکرت💓