آغوش


خوشا آن لحظه ی خرم که غرق چشم من باشی

نشسته مسـت و من پـهلو بگیرم کنج آغوشــت❤
صالحه.ن