یکی از تفریحات بشدت دوست داشتنیم زدن امیریه😁
بعد هی غر میزنه
 میاد اونم کرم بریزه و من با گفتن  برو داداشتو بزن😞
جیغشو میبرم هوا ک من داداش ندارم خو
منم میشینم براش توضیح میدم ک ببین
ب من چ ک داداش نداری،میتونی داداشتو بزنی،اما خواهرتو نه،خواهرتو باید ناز کنی😇😂
امشب همین بحثو داشتیم و من بسی سوز ب دلش دادم ک داداش دارم تو نداری😂😂
برگشته میگه:
سوز ب دلت اگ تو ی خواهر ی برادر داری
ب جاش من دو تا خوااااهرررر دارررم
و تازه
من خواهر دو تا داداشم😂
با خودم و اون دوتا
 میشه پنجتا
😨😂😆بعد شما قضاوت کنید حق دارم انقدر فشارش بدم لپاشو بکشم یا چی...؟