دخیل بسته ام به خنده های ریز گوشه ی لبتبخند :)بخند و باز کن گره ز کار من...صالحه.ن