۶۸ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

بغضتر

بغض تر از این نیست که کسی را به اسم خودش قسم بدهی بیاید!صالحه.ن
 • صاد نون
 • پنجشنبه ۳۱ تیر ۹۵

امان

غمگین تر از ماهی دور از آب...شاعریستکه شعر هایش او را نمیفهمند!!امان از دردهایی که نمیشود شعرشان کرد...صالحه.ن
 • صاد نون
 • پنجشنبه ۳۱ تیر ۹۵

نیمه شب است

نیمه شب است ومقدس  این ساعتانگار بغض دارد جهانو هر لحظه زمین بیشتر تب مبکندشهاب ها بغض را نشانه گرفتند...و میشکند صدای نفسهایمستاره ها یک به یک میمیرند روی دامن آسمانو خورشید عرق کرده استدنیا مست کرده و پیچ میخوردماه من پشت کدام ابر سجاده انداخته و میگرید؛که اینطور جهان آشوب است؟!صالحه.ن
 • صاد نون
 • پنجشنبه ۳۱ تیر ۹۵

یکی کمه

شهر شلوغ...حال ما خوب...لبخند به لب...فقط؛یکی کمه....مثل هوا!!داریم سرب نفس میکشیم و بی خبریمیکی کمه...صالحه.ن
 • صاد نون
 • پنجشنبه ۳۱ تیر ۹۵

بدون سه نقطه

"کاش"ی که سه نقطه ندارد..."باید" است!!فقط غرورش نیمه شبی پشت پنجره به التماس افتاده....صالحه.ن
 • صاد نون
 • پنجشنبه ۳۱ تیر ۹۵

کاش

به اسم الله...به یاد زهرا...کاش بیاید.بدون هیچ سه نقطه ای!!صالحه.نپ.ن:یک شب تا سحر تمام "باید"ها را هق زدم...اصرار و دعا افاقه نمیکند به التماس افتاده ام...ولی سه نقطه ندارد!!!
 • صاد نون
 • پنجشنبه ۳۱ تیر ۹۵

دختر تیر و مادر مرداد

بانو...سراشیبی دارد تمام میشودتابستان هم به قله رسیده است...و بوی مرداد ناب جهان را مست کردهشاید هم عطر توست که روی پیراهن بام خانه...دیوار حیاط...اتاق من...و این شهر مانده است...دختر تیر و مادر مردادبالهایت را کجا مخفی کردی که زمینی شدی؟؟؟صالحه.نپ.ن:تولدت مبارک جانان من
 • صاد نون
 • پنجشنبه ۳۱ تیر ۹۵

چای لب سوز

ناحیه ها مجازی اند دور...و دوستی هاتصویر یک فنجان چای استکه لایک میشود....که شر میشود...که یخ میکند....دلم یک چای لب سوز و داغ میخواهد کنار تو...خسته از استیکر هادلم یک آغوش تنگ میخواهد...از انها که نفسهایت یکی میشود...دوست تر از تمام دوست ها که سرت شلوغ است این روز ها....دلم تنگ شده...چای لب سوزت را آماده کن...«لحظه ی دیدار نزدیک است»صالحه.ننقل قول نوشت:های نپریشی صفای زلفکم را دست...و آبرویم را نریزی دل...لحظه ی دیدار نزدیک است..."م.امید"
 • صاد نون
 • پنجشنبه ۳۱ تیر ۹۵

فال

یک نفر فنجان قهوه ام را دزدیدهو فالش را دست کاری کردههیچ پرنده ای در فالم نیسترد رژ روی فنجان دروغ میگوید...هیچ دختری در این کافه نیست!!   صالحه.ن
 • صاد نون
 • چهارشنبه ۳۰ تیر ۹۵

نقاشی

برایم نقاشی جاده ای را بکش؛ یک طرفه و پر از باران...کمی عطر پاییز هم بپاش...قول میدهم تمام تابلوهایت را خریدار باشم!نقاش را با پاییز و باران و جاده های یک طرفه اش باید شناخت...پاییز را فقط عاشق ها خوب بلدند نقاشی کنند...وگرنه شاد کشیدن بهار که کاری نیست!!صالحه.ن
 • صاد نون
 • چهارشنبه ۳۰ تیر ۹۵
«دیوانه بودن همیشه بد نیست
میتوانی دقیقا وسط نقطه ی انجماد بایستی
و سرت از فکری شیرین گرم سوختن باشد:)»

این طبع که من دارم با عقل نیامیزد....