من مطمئنمتو از افسانه های دور می آییحتما تو رامرد صیادی از اقیانوس گرفته استکه اینچنین در چشمانت اقیانوس شناور است...صالحه.ن