تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خدا همیشه به دیوانه ها حواسش هست


۵۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است
خواب دیدم یک زنمیرود در دل کوهوچه سنگین؛ بر میدارد گامخواب دیدم رو به کوهستان هاشعر غم میخواندو چه بی تشویش ؛خواب ارام درختان را میزند بر هم خواب دیدم باز...خواب یک دشت، پر از لاله ی سرخخواب یک تازه عروس که لباسش مشکیستخواب موهایش را..که در اندوه، پریشان بودنندخواب دیدم دیشبدر پی گمشده اشچه سفر ها میکرد...چه سفر های درازخواب دیدم بازخواب عشقی زیباخواب خورشید طلایی را که...زیر لب زمزمه داشت:"ساری گلین"صالحه.نپ.ن1:ساری گلین اخر رو باید باریتم اهنگ خوند تا وزن درست در بیاد.پ.ن2:ساری گلین یه آهنگ آذری زیباست.معنی لغویش میشه نو عروس بدقدم یا عروس زرد.

تاب کوزت که میبرد مجلس پر ز "چای" تواز من بی هنر چه باک؛  ناله در این سرای توای مه خوش لباس من، دختر خویش را مسوز«کز سر صدق میکند شب همه شب دعای تو»من که ملول گشتمی از طی و از جفای انقال و مقال خواهرم  میکشم از برای تودولت ما ببین که چون سور شده بلای آن؟!کار کنم همی زیاد در جهت رضای توشاه نشین چشم من تکیه گه خیال مبلکار کنم که همچنان این کوزتک گدای توستصالحه.ن

صاد نون ۹۵-۳-۳۰ ۱۴ ۰ ۳۱

صاد نون ۹۵-۳-۳۰ ۱۴ ۰ ۳۱
حوصله ی ثانیه ها سر رفته
ودقیقه ها اضاف امده اند
 امروز هزار سال است که دارد طول میکشدصالحه.ن

صاد نون ۹۵-۳-۳۰ ۷ ۰ ۱۰

صاد نون ۹۵-۳-۳۰ ۷ ۰ ۱۰


نی ها نوای عجیبی دارند...انگار هر بار که میدمیدختری موهای ابریشمیش را رها میکند!نی ها نوای عجیبی دارندو خوب که گوش کنیزنی در آن آواز میخواند...صالحه.نپ.ن:اشاره به یک افسانه لری

صاد نون ۹۵-۳-۳۰ ۴ ۰ ۱۶

صاد نون ۹۵-۳-۳۰ ۴ ۰ ۱۶


صدای گنجشک ها را میشنویی؟؟روی سیم های برق اجاره ای آواز میخوانندزمین پا به سن گذاشته و کم کم  دارد مریض  میشودامروز وسط خنده هایش سرفه اش گرفت!!وسط کوچهشیشه ی عینکم شکستخوب وقتی هیچ پنجره ای شیشه اش نمیشکندبلا مجبور است با شیشه ی عینک من رفع شود!!!صدای گنجشک ها را میشنوی؟؟گنجشک های اجاره نشین،هنوز هم آواز میخوانند...زمین هنوز هم زنده است...بلا هنوز هم رفع میشود...قدیم بهتر بود؛ولی حالا هم خوب استگنجشک ها هنوز آواز میخوانند...صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۳-۲۸ ۱۶ ۰ ۱۱

صاد نون ۹۵-۳-۲۸ ۱۶ ۰ ۱۱


اینجا زمین است؛صدای شعر؛ رادیو قلبمهمه چیز آرام استو اتفاقات خوب در راه...لبخند بزن!!صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۳-۲۸ ۶ ۰ ۱۲

صاد نون ۹۵-۳-۲۸ ۶ ۰ ۱۲


"یونس"...تو خود اقیانوسی!!انگاه که تورا در شکم ماهی مسکن دادند؛تو خود اقیانوس بودی...اما من...؟!تنگ خالی هفت سینم،که ماهی سرخم مرده!!به کدام امید ساکن دریا شوم ؟و رو به کدام اقیانوس از خجالت خالی تنگم  لبریز؟؟یونس تو اقیانوس بودی...ولی من خالی تنگم...نخواه دل به دریا بزنم!!!صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۳-۲۸ ۵ ۰ ۱۲

صاد نون ۹۵-۳-۲۸ ۵ ۰ ۱۲


طاووس ها بیچاره ترین موجودات زمین اندهزار چشم دارد و  هنوز هم در حسرت دیدن اندهزار رنگ دارند و هنوز در حسرت نقاشی اند!!بیچاره تر از چشم های نابینادلهای ماست...دلهای طاووسی ما...!!صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۳-۲۷ ۸ ۰ ۱۵

صاد نون ۹۵-۳-۲۷ ۸ ۰ ۱۵


بهار دارد چمدان می بندد؛آن طرفتابستان خمیازه میکشد...و پاییز بعض کرده و چند وقت دیگر احتمالا بغضش میشکندامازمستانهمچنان مغرورانه خیره است به رفتن بهار...بهار دارد؛ چمدان می بندد...چهار فصل عجیبیست!صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۳-۲۷ ۵ ۰ ۱۷

صاد نون ۹۵-۳-۲۷ ۵ ۰ ۱۷


تا کجا باید به درد آدما خندید؟؟تا کجا باید جهان بد شه؟؟تا کجا این خستگی ها خط ممتد شه...خدایا "استجب" لطفا...کمی پایین بیاپایین تر از این رگ، که نبض تلخ  بغضهخدایا "استجب" لطفا...خدایا رو زمین سردهبغل کن بندتو لطفا...تن این آدما از یاد برده زندگی رویادمون بنداز بازم بندیگتوخدایا...مهربونم...."استجب" لطفا!!الهی که به خواسته های دلتون برسینصالحه.ن

صاد نون ۹۵-۳-۲۷ ۳ ۰ ۱۷

صاد نون ۹۵-۳-۲۷ ۳ ۰ ۱۷


۱ ۲ ۳ ... ۴ ۵ ۶

«دیوانه بودن همیشه بد نیست
میتوانی دقیقا وسط نقطه ی انجماد بایستی
و سرت از فکری شیرین گرم سوختن باشد:)»

این طبع که من دارم با عقل نیامیزد....