تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خدا همیشه به دیوانه ها حواسش هست


۱۹ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است
انگار جمعه هابیشتر غروب میکند...صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۷-۳۰ ۷ ۰ ۲۳

صاد نون ۹۵-۷-۳۰ ۷ ۰ ۲۳


تف تو ذاتت صالحهتف تو ذات خرتخدایا کاش بمیرمغلط کردمشکر خوردمفقط به روم نیاره

صاد نون ۹۵-۷-۲۹ ۰ ۰ ۳

صاد نون ۹۵-۷-۲۹ ۰ ۰ ۳


الهی کور شی الهی شل شی کامنت ندی به ملت ک اینجوری مث خر بمونی تو گلواااااایییییییییچراااااااا هستتتتتت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

صاد نون ۹۵-۷-۲۹ ۰ ۰ ۳

صاد نون ۹۵-۷-۲۹ ۰ ۰ ۳


فقط نیاز دارم از ته دل جیغ بزنمخدایا اب شم برم تو زمین

صاد نون ۹۵-۷-۲۹ ۰ ۰ ۱

صاد نون ۹۵-۷-۲۹ ۰ ۰ ۱


ما زیر همین اینه کاری ها دل داده ایمو هر دل هزار دل شده زیر سقف حرمت...دلم افتاد از دستمهمسایه جانمان دل های عاشق و شکسته را خوشتر دارد...دلداده ایم به ذکر شما ایها الضامنصالحه.نپ.ن:زیر اینه کاری های دلبر صحن امام خمینی-حرم همسایه جان یهویی

صاد نون ۹۵-۷-۱۶ ۳ ۰ ۱۵

صاد نون ۹۵-۷-۱۶ ۳ ۰ ۱۵


چرا همش شده اینجا بغض نوشت؟؟همش درد ؟؟؟دوباره باد شروع میکنه به وزیدن...دوباره موهای من بازیچش میشه...پاییز اومد...باد این بغض نوشته ها رو از درد غسل.میده!!

صاد نون ۹۵-۷-۰۹ ۰ ۰ ۰

صاد نون ۹۵-۷-۰۹ ۰ ۰ ۰


امون امون...امون از این دخترک شاعر.دیووانه!!دیدی من؟؟دیدی به چه سادگی با یه کلیک کوچولو شدم"صفحه وب موقتا در دسترس نیست"خوبت شد!!!ننوشتی و نگفتی تا شد این!!

صاد نون ۹۵-۷-۰۹ ۰ ۰ ۱

صاد نون ۹۵-۷-۰۹ ۰ ۰ ۱


شده بودم ماهیی که افتاده بیرون از اب...بی نفس...لاجون ..شده بودم مرز باریک سکته!!خود اون مرز...که یه طرف مرگ بود و یه طرفم زندگی!!سر روی شونه های خودم توی اینه گذاشتم و هق زدم…"جز به خودت تکیه نکن"به خودم تکیه کردم و هق زدمماهیی دور افتاده از ابی شده بودمکه دهنم پی در پی باز میشد بگه...ولی هیچ کس نبود که بشنوه!!بیچاره من!!دلم برا بیچارگیم میسوزهکه صبح که بیدار شدم فکر کردم باهاشتو رباط قرار دارم و فکر کردم که بهش بگمدلم به حال خودم میسوزهکه اونقدر درمونده شده بودم که یاد رفته بود"عین-صاد" اونقدر دوره که هیچ قراری نزدیکش نمیکنه...اینکه هی"وجعلنا" بخونم و.برم سر ایمیلم...اخ...اخ...دل بیچاره ی من!!ماهی بی نفس لاجون مندووم بیار...میگذره این شب...""بچه ی خسه مونده چیزی به شب نموندهغصه نخور دیوونه کی دیده که شب بمونه؟""

صاد نون ۹۵-۷-۰۹ ۰ ۰ ۴

صاد نون ۹۵-۷-۰۹ ۰ ۰ ۴


دلتنگ این صفحم...من رو به من پس بده لطفا!

صاد نون ۹۵-۷-۰۹ ۰ ۰ ۳

صاد نون ۹۵-۷-۰۹ ۰ ۰ ۳


شک نکن بی من از ورطه گذر خواهی کردبه نشانی که نماند از بدنم فکر نکن...من که از منطق و دستور حقیقت گفتمبه مضامین مجازی بدنم فکر نکن...

صاد نون ۹۵-۷-۰۸ ۰ ۰ ۴

صاد نون ۹۵-۷-۰۸ ۰ ۰ ۴


۱ ۲

«دیوانه بودن همیشه بد نیست
میتوانی دقیقا وسط نقطه ی انجماد بایستی
و سرت از فکری شیرین گرم سوختن باشد:)»

این طبع که من دارم با عقل نیامیزد....