تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خدا همیشه به دیوانه ها حواسش هست


۱۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است
یادش میدم چطوری چادر بگیره:))

صاد نون ۹۵-۱۲-۳۰ ۰ ۰ ۲

صاد نون ۹۵-۱۲-۳۰ ۰ ۰ ۲


موهاشو میبافم:)

صاد نون ۹۵-۱۲-۳۰ ۰ ۰ ۳

صاد نون ۹۵-۱۲-۳۰ ۰ ۰ ۳


میاد دستاشو بشورهنگاش میکنم میخندم:)با تعجب نگام میکنه؟!اونم خندش میگیرهست شدیمهمینجوری الکی الکیبدون اینکه بدونیم ست  شدیم

صاد نون ۹۵-۱۲-۳۰ ۰ ۰ ۲

صاد نون ۹۵-۱۲-۳۰ ۰ ۰ ۲


نتیجه تصویری برای آمد بهار جان ها

امسال سال قشنگی بود یا نه...بالاخره داره میره:)
خنده داشت...بغض داشت...درد داشت...
خلاصه که سنگ تموم گذاشته بود :)
از ته قلبم ممنونم ازتون دوست جوناکه بودید...
خوندید...
لطف کردید...
امیدوارم سالی که میاد...
خدا بهترینای مهربونیشو شامل حالتون بکنه
شاد...خوشحال...راضی...کنار تموم کسانی که دوستشون دارید
زیر سایه امام زمان
تموم لحظه هاتون مبارک باشه:)
خیلی از دوستا بودن و نیستن براشون ارزوهای خوب دارم هر جا ک هستن:)
محتاج دعا...:)
سال خوبی داشته باشید:)

صاد نون ۹۵-۱۲-۳۰ ۱۸ ۰ ۳۲

صاد نون ۹۵-۱۲-۳۰ ۱۸ ۰ ۳۲


می ره بالا صندلی ستون رو دستمال بکشهمیرم کنارش شونه سمت راستمو میزنم بالا میگم میتونی دستتو بذاری روس شونم بیایی پایینمیگه ها؟میگه دستتو بذار رو شونم بیا پایینمدستشو میذاره رو شونم دستش میخوره به صورتممیاد پایینمیخندیمنمیدونم به چیمی خندیم:))

صاد نون ۹۵-۱۲-۲۹ ۰ ۰ ۳

صاد نون ۹۵-۱۲-۲۹ ۰ ۰ ۳


یه شب بارونیکه بارون چیک چیک میخوره به سنگ فرش پیاده روچادرمو بالا میگیرم ک خیس نشهمیپرم تو ماشین و تند تند شروع میکنم به خوندن:وقتی دیدن ستاره به من اثر ندارهمیبینم و حاشا میکنم بازی و تماشا میکنمگیج و ویج و منگ نمیشماز جادو سنگ نمیشمیکیش تنگ شراب شدیکییش دریای آب شدیکییش کوه شد و زق زدتو اسمون تتق زدشراب رو سر کشیدمپاشنه رو ور کشیدمزدم به دریا تر شدم از اونورش بدر شدمدویدم و دویدم بالای کوه رسیدم"میزنم زیر خنده از نگاه های متعجب و پرخندشوننفسم بند میاد:))+دیگه بلد نیستم بقیشومیخنده میگه:- آفرین اگه همینجوری ادامه بدی با این شعرا تویه مهد کودک استخدام میشی:)))میخندم:)از تو شیشه نگاه میکنه و میگه:پریا بود اسمش؟؟میخندم:)+بله دیگه...شعرپریا از احمد شاملو...یه ذره مطالعه ادبی ندارین کهمیخندم:))

صاد نون ۹۵-۱۲-۲۹ ۰ ۰ ۳

صاد نون ۹۵-۱۲-۲۹ ۰ ۰ ۳


کش موها رو نشونش میدم و میگم:من از اون کشا که موهاتو خرگوشی می بندی میخااامبه صدای بچگونه و دستام که موهای خرگوشی رو نشون میده میخنده:)+اینم کادو صالحه:))کش موهای پاپیونینگاش میکنم که تکیه زده به چارچوب اتاقمیخندم:))

صاد نون ۹۵-۱۲-۲۹ ۰ ۰ ۲

صاد نون ۹۵-۱۲-۲۹ ۰ ۰ ۲


یه درد عمیقی توی سینمهاون ته ته تهشیه بغض سنگینی کهخوب میدونهاین رابطه مثل اولش نمیشهارومیممیخندیمباهمیمخوبیمولی یه چیزی هست که هردو داریم مخفی میکنیم:/یه چیزی هست که ب زبون نمیادکسی که از دور داره نگاه میکنه نمی بینهمن که تو رستوران روبروت نشستم و دارم میخندمچقدر صدا توی سرم فریاد میکشهتو که روبروم نشستی چه حالی داریکسی نمیفهمه روی این درد سرپوش گذاشتیمحداقلش تو راضی میشی...هیچکس نمیفهمهولی یه روز این قلب زیر سنگینی این دردزیر سنگینی این نفسای عمیقدیگه نمیزنه!!پ.ن:فکرشو نمیکردم یه بشی"تو"ی شعرام...جناب"او"...!!

صاد نون ۹۵-۱۲-۲۹ ۰ ۳

صاد نون ۹۵-۱۲-۲۹ ۰ ۳


رشته ای بود که گسست...امیدی به برگشت نیست!+چه شد که انقدر دوستت دارم؟-نمیدونم؟ منم نمیدونم چی شد:/+اینا کار صالحس_هه:))

صاد نون ۹۵-۱۲-۲۹ ۰ ۳

صاد نون ۹۵-۱۲-۲۹ ۰ ۳


ادم باید یه دوستی داشته باشهکه "ترغیب "  "جین استین" رو بگیره دستشو و براش رمان بخونه:)

صاد نون ۹۵-۱۲-۲۴ ۰ ۰ ۳

صاد نون ۹۵-۱۲-۲۴ ۰ ۰ ۳


۱ ۲

«دیوانه بودن همیشه بد نیست
میتوانی دقیقا وسط نقطه ی انجماد بایستی
و سرت از فکری شیرین گرم سوختن باشد:)»

این طبع که من دارم با عقل نیامیزد....