تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خدا همیشه به دیوانه ها حواسش هست


۵۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است
بی تو جهنم هم نمیشوداین اردیبهشت ها...صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۱-۳۱ ۳ ۰ ۱۶

صاد نون ۹۵-۱-۳۱ ۳ ۰ ۱۶


بی تو جهنم هم نمیشوداین اردیبهشت ها...صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۱-۳۱ ۳ ۰ ۱۳

صاد نون ۹۵-۱-۳۱ ۳ ۰ ۱۳


و زمین باران خوردهبوی پاییز را تداعی میکند...پنجره را باز کنو حس کنبوی مرا که در شهر پیچیده است...!!صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۱-۳۱ ۱ ۰ ۱۶

صاد نون ۹۵-۱-۳۱ ۱ ۰ ۱۶


خدایا...آن بالا پشت ابرها...هوا چطور است؟هوای زمین بارنی و سرد است...تنهایمو تنها تو را میخواهم!!صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۱-۳۱ ۱ ۰ ۱۵

صاد نون ۹۵-۱-۳۱ ۱ ۰ ۱۵


خدایا...آن بالا پشت ابرها...هوا چطور است؟هوای زمین بارنی و سرد است...تنهایمو تنها تو را میخواهم!!صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۱-۳۱ ۱ ۰ ۲۰

صاد نون ۹۵-۱-۳۱ ۱ ۰ ۲۰


شبها همش کابوسروزهایم تلخ!!این قهوه های تلخ...این امتحان سخت...هر روز کار و کار...هر روز درس و درس...کابوس شبهایم:""من امتحان میدم""کی می رسد پایاناین امتحان هایم؟!نزدیک خرداد است...من غصه ها دارم!!از بعد عید ای وایمن امتحان دارم...!!گویی دبیرانمتصمیم ها دارد...هی امتحان و درس...هی نمره های صفر...!!!...این قهوه ها من را از خواب میگیرداین درس های سختمن را فنا میدند...!!صالحه.نالهی صبری زیاد....مراقبی نادان( و صد البته کور)...امتحاناتی آسان...و حس درس خواندن عطا بفرماآمین

صاد نون ۹۵-۱-۳۰ ۳ ۰ ۱۴

صاد نون ۹۵-۱-۳۰ ۳ ۰ ۱۴


شبها همش کابوسروزهایم تلخ!!این قهوه های تلخ...این امتحان سخت...هر روز کار و کار...هر روز درس و درس...کابوس شبهایم:""من امتحان میدم""کی می رسد پایاناین امتحان هایم؟!نزدیک خرداد است...من غصه ها دارم!!از بعد عید ای وایمن امتحان دارم...!!گویی دبیرانمتصمیم ها دارد...هی امتحان و درس...هی نمره های صفر...!!!...این قهوه ها من را از خواب میگیرداین درس های سختمن را فنا میدند...!!صالحه.نالهی صبری زیاد....مراقبی نادان( و صد البته کور)...امتحاناتی آسان...و حس درس خواندن عطا بفرماآمین

صاد نون ۹۵-۱-۳۰ ۳ ۰ ۱۵

صاد نون ۹۵-۱-۳۰ ۳ ۰ ۱۵


و چقدر این اجبار سخت است...مثل باران شمال...که هوس باریدن دارد و نمیتواند ببارد!!!صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۱-۲۸ ۹ ۰ ۱۷

صاد نون ۹۵-۱-۲۸ ۹ ۰ ۱۷


مسافر بودی و پر از چمدان های خالی...هر جا که میرفتیانتظار سوغاتت بود!هرجا که میرفتیبعد تو...تا ابددر آن خانه باز میماند...مسافر شدم و پر از چمدان های خالی..از روزی که رفتی و در خانه ام باز ماند...میشود تکثیر این سفر رابس کنی؟!میشود بیایی و این در های تا ابد باز راببندی؟صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۱-۲۸ ۰ ۰ ۱۶

صاد نون ۹۵-۱-۲۸ ۰ ۰ ۱۶


مسافر بودی و پر از چمدان های خالی...هر جا که میرفتیانتظار سوغاتت بود!هرجا که میرفتیبعد تو...تا ابددر آن خانه باز میماند...مسافر شدم و پر از چمدان های خالی..از روزی که رفتی و در خانه ام باز ماند...میشود تکثیر این سفر رابس کنی؟!میشود بیایی و این در های تا ابد باز راببندی؟صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۱-۲۸ ۰ ۰ ۱۷

صاد نون ۹۵-۱-۲۸ ۰ ۰ ۱۷


۱ ۲ ۳ ... ۴ ۵ ۶

«دیوانه بودن همیشه بد نیست
میتوانی دقیقا وسط نقطه ی انجماد بایستی
و سرت از فکری شیرین گرم سوختن باشد:)»

این طبع که من دارم با عقل نیامیزد....