۵۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

بی تو

بی تو جهنم هم نمیشوداین اردیبهشت ها...صالحه.ن
 • صاد نون
 • سه شنبه ۳۱ فروردين ۹۵

بی تو

بی تو جهنم هم نمیشوداین اردیبهشت ها...صالحه.ن
 • صاد نون
 • سه شنبه ۳۱ فروردين ۹۵

پنجره را باز کن!

و زمین باران خورده
بوی پاییز را تداعی میکند...
پنجره را باز کن
و حس کن بوی مرا
 که در شهر پیچیده است...!!


صالحه.ن
 • صاد نون
 • سه شنبه ۳۱ فروردين ۹۵

یا رفیق من لا رفیق له

خدایا...آن بالا پشت ابرها...هوا چطور است؟هوای زمین بارنی و سرد است...تنهایمو تنها تو را میخواهم!!صالحه.ن
 • صاد نون
 • سه شنبه ۳۱ فروردين ۹۵

یا رفیق من لا رفیق له

خدایا...آن بالا پشت ابرها...هوا چطور است؟هوای زمین بارنی و سرد است...تنهایمو تنها تو را میخواهم!!صالحه.ن
 • صاد نون
 • سه شنبه ۳۱ فروردين ۹۵

امتحان...پشت امتحان

شبها همش کابوسروزهایم تلخ!!این قهوه های تلخ...این امتحان سخت...هر روز کار و کار...هر روز درس و درس...کابوس شبهایم:""من امتحان میدم""کی می رسد پایاناین امتحان هایم؟!نزدیک خرداد است...من غصه ها دارم!!از بعد عید ای وایمن امتحان دارم...!!گویی دبیرانمتصمیم ها دارد...هی امتحان و درس...هی نمره های صفر...!!!...این قهوه ها من را از خواب میگیرداین درس های سختمن را فنا میدند...!!صالحه.نالهی صبری زیاد....مراقبی نادان( و صد البته کور)...امتحاناتی آسان...و حس درس خواندن عطا بفرماآمین
 • صاد نون
 • دوشنبه ۳۰ فروردين ۹۵

امتحان...پشت امتحان

شبها همش کابوسروزهایم تلخ!!این قهوه های تلخ...این امتحان سخت...هر روز کار و کار...هر روز درس و درس...کابوس شبهایم:""من امتحان میدم""کی می رسد پایاناین امتحان هایم؟!نزدیک خرداد است...من غصه ها دارم!!از بعد عید ای وایمن امتحان دارم...!!گویی دبیرانمتصمیم ها دارد...هی امتحان و درس...هی نمره های صفر...!!!...این قهوه ها من را از خواب میگیرداین درس های سختمن را فنا میدند...!!صالحه.نالهی صبری زیاد....مراقبی نادان( و صد البته کور)...امتحاناتی آسان...و حس درس خواندن عطا بفرماآمین
 • صاد نون
 • دوشنبه ۳۰ فروردين ۹۵

باران شمال

و چقدر این اجبار سخت است...مثل باران شمال...که هوس باریدن دارد و نمیتواند ببارد!!!صالحه.ن
 • صاد نون
 • شنبه ۲۸ فروردين ۹۵

مسافری پر از چمدان های خالی

مسافر بودی و پر از چمدان های خالی...هر جا که میرفتیانتظار سوغاتت بود!هرجا که میرفتیبعد تو...تا ابددر آن خانه باز میماند...مسافر شدم و پر از چمدان های خالی..از روزی که رفتی و در خانه ام باز ماند...میشود تکثیر این سفر رابس کنی؟!میشود بیایی و این در های تا ابد باز راببندی؟صالحه.ن
 • صاد نون
 • شنبه ۲۸ فروردين ۹۵

مسافری پر از چمدان های خالی

مسافر بودی و پر از چمدان های خالی...هر جا که میرفتیانتظار سوغاتت بود!هرجا که میرفتیبعد تو...تا ابددر آن خانه باز میماند...مسافر شدم و پر از چمدان های خالی..از روزی که رفتی و در خانه ام باز ماند...میشود تکثیر این سفر رابس کنی؟!میشود بیایی و این در های تا ابد باز راببندی؟صالحه.ن
 • صاد نون
 • شنبه ۲۸ فروردين ۹۵
«دیوانه بودن همیشه بد نیست
میتوانی دقیقا وسط نقطه ی انجماد بایستی
و سرت از فکری شیرین گرم سوختن باشد:)»

این طبع که من دارم با عقل نیامیزد....