نتیجه تصویری برای باران

باران منم در کوچه های خشک تابستان
رگبار ... هی رگبار...هی رگبار....
صالحه.ن