دلتنگگره ی ناگشوده ی بخت جهان!

به کدام دخیل باز میشود تنهایی اردیبهشتمان؟

به بغض کدامین شب بیاویزیم ؟

و نبودنت را به چندمین حجره ی ضریح ببندیم تا گشوده شود؟

غبار گرفته ایم.

باران بزن به نیمه شب ما.

باران بزن که تشنه کویریم.پ.ن:عیدتون مبارک:)