یه مشت حرف در گلو مانده....

یه مشت حرف در گلو مانده...

یه مشت حرف در گلو مانده...

یه مشت حرف....