۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نمره صفر» ثبت شده است

امتحان...پشت امتحان

شبها همش کابوسروزهایم تلخ!!این قهوه های تلخ...این امتحان سخت...هر روز کار و کار...هر روز درس و درس...کابوس شبهایم:""من امتحان میدم""کی می رسد پایاناین امتحان هایم؟!نزدیک خرداد است...من غصه ها دارم!!از بعد عید ای وایمن امتحان دارم...!!گویی دبیرانمتصمیم ها دارد...هی امتحان و درس...هی نمره های صفر...!!!...این قهوه ها من را از خواب میگیرداین درس های سختمن را فنا میدند...!!صالحه.نالهی صبری زیاد....مراقبی نادان( و صد البته کور)...امتحاناتی آسان...و حس درس خواندن عطا بفرماآمین
  • صاد نون
  • دوشنبه ۳۰ فروردين ۹۵

امتحان...پشت امتحان

شبها همش کابوسروزهایم تلخ!!این قهوه های تلخ...این امتحان سخت...هر روز کار و کار...هر روز درس و درس...کابوس شبهایم:""من امتحان میدم""کی می رسد پایاناین امتحان هایم؟!نزدیک خرداد است...من غصه ها دارم!!از بعد عید ای وایمن امتحان دارم...!!گویی دبیرانمتصمیم ها دارد...هی امتحان و درس...هی نمره های صفر...!!!...این قهوه ها من را از خواب میگیرداین درس های سختمن را فنا میدند...!!صالحه.نالهی صبری زیاد....مراقبی نادان( و صد البته کور)...امتحاناتی آسان...و حس درس خواندن عطا بفرماآمین
  • صاد نون
  • دوشنبه ۳۰ فروردين ۹۵
«دیوانه بودن همیشه بد نیست
میتوانی دقیقا وسط نقطه ی انجماد بایستی
و سرت از فکری شیرین گرم سوختن باشد:)»

این طبع که من دارم با عقل نیامیزد....