یک نشتی خفیف حوالی چشمهایم...شاید مشکل ترکیدی بغض استلطفا کسی شیر درد ها را محکم کند!