دستم درد نمیکند

این روزها...

"کاش بگویی دلت درد نکند"

کاش بپرسی:"دلت چطور است..؟"

صالحه.ن